Muudatused käibemaksumääraga 0% maksustatavate kaubaveoteenuste loetelus

06 July 2022

Muudatustega nähakse ette, et käibemaksumääraga 0% maksustatakse alljärgnevad teenused üksnes juhul, kui teenus osutatakse otse kaubasaatjale või kaubasaajale:

  • veoteenus kauba toimetamiseks väljapoole Euroopa Liidu tolliterritooriumi või ühendusevälisesse riiki, mis on EL tolliterritooriumi osa;
  • kauba importimiseks osutatav veoteenus;
  • liiduvälise kauba ELi tolliterritooriumile toimetamiseks osutatav veoteenus, kui kaup suunatakse tolliladustamise, vabatsooni, seestöötlemise, transiidi või imporditollimaksudest täieliku vabastusega ajutise impordi tolliprotseduurile või ajutiselt ladustatakse;
  • eelmistes punktides nimetatud kaubavedude korraldamise teenused ja selliste kaubavedudega seotud kõrvalteenused.
  • Muudatuse ajendiks on Euroopa Kohtu lahendis C-288/16  toodud seisukoht.

    Back
    COPYRIGHT 2011, DK LOGISTICS LTD